Köksavfallskvarnar

En köksavfallskvarn kan installeras under diskbänken för att mala ner matavfall. Avfallet transporteras sedan med ledningsnätet till Henriksdals eller Bromma avloppsreningsverk där det används för att utvinna biogas.

Stockholm Vatten tillåter sedan 2008 installation av avfallskvarnar för enskilda hushåll i Stockholms stad och Huddinge kommun. Enskilda hushåll behöver inte göra någon anmälan eller registrering av innehav och man behöver inte heller något tillstånd från Stockholm Vatten för att installera en avfallskvarn. Det är även tillåtet att installera köksavfallskvarn för mindre kontor (med upp till 10 anställda) och för mindre förskolor och omsorgsboenden (gruppboendenoch serviceboenden) som serverar som mest  24 portioner per dag.

För andra typer av verksamheter än de ovan nämnda gäller andra regler. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder. Detta avser livsmedelslokaler (såsom restauranger, bagerier storkök med flera), för mer information se dokumentet ”Stopp för fett i avloppet” här till höger.

Verksamheter kan installera avfallskvarn men då till sluten tank eller till en slamtank kopplad till fettavskiljare. Läs mer på sidan ”Försök med avfallskvarn i restaurang och storköksmiljö”.

Om man har för avsikt att installera en avfallskvarn och bor i hyreshus eller bostadsrätt bör man meddela fastighetsägaren eller föreningsstyrelsen.

Det tillkommer ingen extra avgift på VA-fakturan om man installerar en avfallskvarn och det går inte heller att söka bidrag eller ersättning från Stockholm Vatten för en sådan installation.